Kantoria.com - kantor zawsze pod ręką


Regulamin Serwisu Kantoria.com


§1

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług internetowej wymiany walut a także innych dodatkowych usług powiązanych z tą działalnością oraz zasady korzystania z Serwisu Kantoria.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej Serwisem, w szczególności wskazuje rodzaj, zakres i  sposób świadczenia usług, prawa i obowiązki Serwisu, jego odpowiedzialności, w tym zasady postępowania reklamacyjnego, a  także prawa i obowiązki podmiotów korzystających z usług Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami.

 2. Korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Operatorem Serwisu jest Monero Emilia Biegańska Sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Rynek 6 o numerze NIP: 5581864034, REGON: 364222394 i KRS 0000613054.

 4. Serwis działa pod adresem http://kantoria.com.

 5. Podstawowym językiem służącym do komunikacji jest język polski.

 6. Serwis jest instytucją obowiązana w rozumieniu ustawy z  dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 z późn. zm.).

 7. Nazwa Serwisu, jego logo, szata graficzna, rozwiązania technologiczne, know- how, jak i wszelkie inne prawa z nim związane są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej na podstawie aktualnie obwiązujących przepisów prawnych.

  §2

  Definicje

 8. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

  SERWIS - internetowa platforma wymiany walut, której operatorem jest Monero Emilia Biegańska Sp.j.

  REGULAMIN - niniejszy Regulamin Serwisu.

  UŻYTKOWNIK - podmiot, który dokonał prawidłowej Rejestracji konta na stronie internetowej http://kantoria.com poprzez uzupełnienie formularza z danymi osobowymi, który jest:

  a) pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

  b) osobą prawną i jednostką organizacją nie posiadającą osobowości prawnej reprezentowane przez uprawnione do tego podmioty.

  KONTO UŻYTKOWNIKA / KONTO - konto, które posiada w Serwisie Użytkownik, umożliwiające mu dokonywanie Transakcji, zawierające dane osobowe Użytkownika oraz szczegółowe informacje dotyczące historii dokonanych operacji.

  TRANSAKCJA - zainicjowana przez Użytkownika wymiana walut w Serwisie dokonywana za pośrednictwem strony internetowej Serwisu lub telefonicznie, której stronami są Serwis i Użytkownik.

  ZAWARCIE TRANSAKCJI - zatwierdzenie warunków Transakcji, polegające
  w szczególności na akceptacji kursu, określeniu kwoty wymiany oraz wybraniu z listy rachunku, na który mają zostać przelane wymienione środki pieniężne.

  PANEL KLIENTA / PANEL - dostępna po zalogowaniu się unikatowym loginem i hasłem na stronie internetowej część Serwisu, gdzie Użytkownik może dokonywać Transakcji i zarządzać swoim Kontem.

  WPŁATA - kwota pieniężna, którą Użytkownik przelał na rachunek bankowy Serwisu w celu dokonania Transakcji. Dokonanie Wpłaty nie jest równoznaczne z Zawarciem Transakcji.

  ANULOWANIE WPŁATY - zwrot środków pieniężnych na rachunek Użytkownika bez dokonywania wymiany walut.

  REJESTRACJA - jednorazowy proces zakładania Konta Użytkownika, polegający na uzupełnieniu dedykowanego formularza, w którym należy wprowadzić dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz konta bankowe, które będą brały udział w wymianie walut, a  także wymagający akceptacji niniejszego Regulaminu oraz akceptacji lub braku akceptacji zgody marketingowej.

  PRAWO DEWIZOWE - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 z późn. zm.).

  USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn zm.).

  USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

  USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PIENIEDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276 z późn. zm.).

  RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  TRANSAKCJA PONADPROGOWA - transakcja w  rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 z późn. zm).

  TRANSAKCJA PODEJRZANA - transakcja w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 z późn. zm).

  BENEFICJENT RZECZYWISTY - podmiot w rozumieniu art. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu(Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 z późn. zm).

  OSOBA EKSPONOWANA POLITYCZNIE - podmiot w  rozumieniu art. 2 pkt. 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 z późn. zm).

  §3

  Zakres usług świadczonych przez Serwis

 9. Serwis świadczy usługi finansowe w zakresie internetowej wymiany walut w obrębie rachunków bankowych wskazanych przez Użytkownika oraz rachunków, których właścicielem jest Serwis.

 10. Serwis realizuje tylko Transakcje zlecone przez Użytkownika zgodnie ze złożoną przez niego dyspozycją.

 11. Zawarcie Transakcji następuje bezpośrednio pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

 12. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Serwisu.

 13. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

 14. Transakcji mogą dokonywać jedynie podmioty, które dokonały pełnej i prawidłowej Rejestracji w Serwisie.

 15. Użytkownik może zlecać Transakcje w obrębie par walutowych, których notowania są zamieszczone na stronie internetowej Serwisu.

 16. Serwis całodobowo publikuje na swojej stronie internetowej bieżące notowania walut aktualizowane co 10 sekund.

 17. Użytkownik może skontaktować się z Serwisem za pośrednictwem infolinii, e-maila podanego na stronie internetowej lub listownie wysyłając pismo na adres siedziby Serwisu w  szczególności w celu uzyskania informacji o Serwisie, przeprowadzonych Transakcjach, aktualnych promocjach lub zarządzania danymi, jakie zarejestrował w Serwisie.

 18. Podanie Użytkownikowi danych dotyczących jego Konta może być uzależnione od przeprowadzenia weryfikacji jego tożsamości.

 19. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy stroną internetową a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem 256- bitowym i oznaczone certyfikatem identyfikującym Serwis.

 20. Koszty korzystania z łącza internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora telekomunikacyjnego.

 21. Numer infolinii, adres e-mail oraz adres siedziby Serwisu, które służą do kontaktu są udostępniane przez Serwis na jego stronie internetowej.

  §4

  Rejestracja

 22. Korzystanie z Serwisu związane jest z koniecznością dokonania Rejestracji.

 23. Użytkownik w celu dokonania Rejestracji oraz korzystania z Serwisu powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o  następujących minimalnych parametrach:

  a) komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne wraz z  kartą sieciową lub modemem umożliwiającym dostęp do internetu,

  b) system operacyjny (Windows, Linux, Android, iOS) z  zainstalowanymi najnowszymi dostępami aktualizacjami udostępnionymi przez wydawcę systemu,

  c) przeglądarka internetowa wspierająca połączenia SSL, pliki cookies i włączoną obsługą języka Java Script:

  - dla komputerów stacjonarnych i laptopów:

  Internet Explorer (od v. 9)

  Firefox (od v. 3.6.)

  Chrome (od v. 44)

  Safari (od v. 4)

  Opera (od v.15)

  - dla urządzeń mobilnych najnowsza wersja jednej z  dostępnych w sklepie z aplikacjami przeglądarek:

  Chrome

  Opera Mobile

  Firefox

  wbudowana przeglądarka systemowa lub kompatybilna,

  d) łącze z siecią Internet,

  e) program umożliwiający odczytywanie plików w formacie PDF w  celu możności odczytania otrzymanego pliku z potwierdzeniami Transakcji,

  f) posiadanie adresu e-mail w celu dokonania Rejestracji i  otrzymywania powiadomień z Serwisu.

 24. Procedura rejestracyjna składa się z Rejestracji:

  a) wstępnej - polega ona na tym, że Użytkownik po wybraniu zakładki Rejestracja na stronie internetowej Serwisu wpisuje swój adres e-mail, na który otrzymuje link aktywacyjny i  po kliknięciu którego następuje aktywacja Konta. Na tym etapie Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu Serwisu, dzięki czemu zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  b) pełnej - polega ona w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną na podaniu danych osobowych; imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także numerów rachunków bankowych, z tym zastrzeżeniem, że koniecznym jest podanie przynajmniej jednego konta w walucie PLN i jednego konta w walucie obcej. W przypadku Użytkownika będącego firmą konieczne jest podanie nazwy firmy, adresu jej siedziby oraz numeru NIP, jak również imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, a także numerów rachunków bankowych, z tym zastrzeżeniem, że koniecznym jest podanie przynajmniej jednego konta w walucie PLN i jednego konta w walucie obcej. Użytkownik może mieć zarejestrowaną w serwisie nieograniczoną ilość rachunków bankowych w dowolnej walucie.

 25. Prawdziwość danych, które podał Użytkownik w trakcie procesu rejestracji jest weryfikowana w momencie, gdy Użytkownik dokonuje Wpłaty na rachunek Serwisu. Dane zarejestrowane w Serwisie są porównywane z danymi z przelewu.

 26. W przypadku braku zgodności danych, o których mowa w §4 pkt. 24 niniejszego Regulaminu, Serwis po uprzednim kontakcie z  Użytkownikiem, dokonuje zmiany danych zarejestrowanych w Serwisie lub zwraca Wpłatę na konto Użytkownika, z którego przelał on środki pieniężne.

 27. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następujących treści:

 • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść.

 • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.

 • Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.

 • Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z  niniejszym Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może mieć Konto wspólne z inną osobą fizyczną, jeżeli wykaże on, że posiadają oni wspólny rachunek bankowy lub upoważnienie do tego rachunku.

 2. Osoba fizyczna i firma nie mogą mieć wspólnego Konta w  Serwisie.

 3. Użytkownik za pośrednictwem Panelu ma w każdym czasie wgląd do danych, które zarejestrował w Serwisie i może je aktualizować, z tym zastrzeżeniem, że dane takie jak imię i  nazwisko oraz adres e-mail mogą być zmienione jedynie przez Serwis po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym Użytkownika z  Serwisem.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Serwisu bez zbędnej zwłoki o każdorazowej zmianie danych podanych podczas Rejestracji, lub jeśli to możliwe sam dokonać stosownych zmian w  swoim Panelu.

 5. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w §4 pkt. 31 niniejszego Regulaminu może skutkować odmową świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika.

 6. Serwis może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe usługi w  Panelu, uzależniając ich uruchomienie od akceptacji przez Użytkownika dodatkowych regulaminów.

 7. Serwis ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia zarejestrowanego Konta Użytkownika, gdy zachował się on w  następujący sposób:

  a) usiłował lub utrudniał dostęp do danych informatycznych zawartych w Serwisie,

  b) doprowadził do wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

  c) posiada więcej niż jedno Konto w Serwisie,

  d) podał fałszywe dane osobowe podczas Rejestracji Konta w  Serwisie,

  e) w inny sposób spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa i  stabilności Serwisu.

 8. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną.

 9. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Serwisem, może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty dokonania Rejestracji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną i przesłanie go na adres e-mail Serwisu lub listownie na adres jego siedziby. Wzór oświadczenia jest udostępniony na stronie internetowej Serwisu.

 10. Umowa, o której mowa w §4 ust. 35 niniejszego Regulaminu jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

 11. Użytkownik dokonujący Rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w trakcie procesu rejestracji adres e-mail elektronicznych informacji systemowych dotyczących zmian w Serwisie, informacji o  utrudnieniach oraz przerwach technicznych.

 12. Wiadomości, o których mowa w §4 ust. 38 nie mają charakteru marketingowego.

 13. Użytkownik w trakcie Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie treści o charakterze marketingowym, w szczególności newslettera. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie przez Użytkownika za pośrednictwem Panelu lub po kontakcie z Serwisem.

  §5

  Wpłaty

 14. W celu Zawarcia Transakcji Użytkownik musi dokonać Wpłaty na rachunek bankowy Serwisu.

 15. W celu wygenerowania rachunku bankowego, na który należy dokonać Wpłaty, Użytkownik powinien skorzystać z symulatora kosztów Nowa wpłata lub Oblicz ile wpłacić dostępnego po zalogowaniu do Serwisu, wprowadzić przybliżone parametry planowanej Transakcji i dokonać szacunkowej kalkulacji. Po wykonaniu powyższych czynności na stronie internetowej wyświetli się numer rachunku, na który należy przelać środki, aby wykonać daną Transakcję.

 16. Serwis posiada rachunki w wielu bankach, stąd też Użytkownik powinien dokonywać czynności, o których mowa w §5 pkt. 42 przed każdą planowaną Transakcją.

 17. Kalkulacja, o której mowa w §5 pkt. 42 niniejszego Regulaminu nie jest wiążąca i nie może być uznawana za Zawarcie Transakcji.

 18. Każda Wpłata, która pojawi się na rachunku Serwisu jest identyfikowana po numerze rachunku i danych z przelewu oraz księgowana na Koncie Użytkownika jako osobna pozycja.

 19. Użytkownik może dokonywać Wpłat jedynie z rachunków, które uprzednio zarejestrował na swoim Koncie w Serwisie.

 20. Przelew otrzymany z niezarejestrowanego numeru rachunku Użytkownika nie jest księgowany na Koncie Użytkownika dopóki nie dokona on jego rejestracji. W przypadku odmowy zarejestrowania rachunku, środki pieniężne są zwracane na rachunek, z którego wysłał je Użytkownik po potrąceniu kosztów przelewu, jakie pobierze bank za dokonanie tej operacji.

 21. Użytkownik może połączyć wybrane Wpłaty w jedną, jeżeli jednocześnie:

  a) zostały dokonane z tego samego rachunku bankowego,

  b) są w tej samej walucie.

 22. Koszty dokonania Wpłaty do Serwisu ponosi Użytkownik zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, z którego przelewa środki pieniężne.

 23. Użytkownik dokonując Wpłaty w walucie obcej z banku, w  którym Serwis nie posiada otwartych rachunków bankowych, powinien wykonać przelew w opcji kosztowej SHA (koszty dzielone między zleceniodawcę a beneficjenta przelewu). Wszelkie opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące ponosi Użytkownik, a Serwis zaksięguje Wpłatę na Koncie Użytkownika w kwocie, jaka faktycznie dotarła na rachunek bankowy.

 24. Wpłaty w Serwisie są księgowane całodobowo, z tym że w  przypadku wystąpienia problemów technicznych z dostępem do bankowości elektronicznej lub pracami konserwacyjnymi w danym w  banku, zaksięgowanie Wpłaty przez system może ulec opóźnieniu do czasu ustąpienia tych problemów. Prace konserwacyjne w  serwisach bankowych przeprowadzane są szczególnie w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych.

 25. Użytkownik jest każdorazowo informowany wiadomością e-mail o zaksięgowaniu Wpłaty w Serwisie.

 26. Wpłata zaksięgowana w Serwisie jest widoczna na Koncie Użytkownika i może on nią swobodnie dysponować.

 27. Użytkownik może w każdym czasie wycofać wpłacone do Serwisu środki bez dokonywania Transakcji. Wycofanie Wpłaty następuje na ten rachunek, z którego Wpłata została dokonana. W  niektórych przypadkach Serwis może potrącić z Wpłaty rzeczywiście poniesione koszty zwrotu środków. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać obciążony przez banki pośredniczące dodatkowymi kosztami zgodnie z ich taryfą opłat i  prowizji, co jest niezależne od Serwisu.

 28. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonany przez Użytkownika przelew na rachunek Serwisu, polegający w  szczególności na:

  a) dokonaniu przelewu PLN na rachunek inny niż wskazany podczas kalkulacji, zwłaszcza dokonanie takiego przelewu na rachunek prowadzony w innej walucie, w związku czym bank dokona przewalutowania PLN na inną walutę po kursie zgodnym ze swoją tabelą kursów,

  b) dokonaniu przelewu w walucie obcej na rachunek inny niż wskazany podczas kalkulacji, zwłaszcza dokonanie takiego przelewu na rachunek prowadzony w innej walucie obcej lub w PLN, w związku z czym bank dokona przewalutowania środków po kursie zgodnym ze swoją tabelą kursów,

  c) podaniu w trakcie definiowania przelewu błędnego kodu SWIFT/BIC, co może skutkować zwrotem środków na rachunek bankowy Użytkownika,

  d) podaniu nieprawidłowych danych odbiorcy w trakcie dokonywania przelewu, co może skutkować zwrotem środków na rachunek bankowy Użytkownika.

 29. W przypadku, gdy Użytkownik ma problem z dokonaniem przelewu do Serwisu, może się skontaktować z Serwisem w celu uzyskania pomocy.

  §6

  Zlecanie i realizacja Transakcji

 30. Serwis prowadzi skup i sprzedaż walut.

 31. Serwis umieszcza na stronie głównej oraz w Panelu aktualne notowania walut.

 32. Użytkownik jest powiadamiany e-mailem o każdym etapie realizacji Transakcji.

 33. Użytkownik może zlecić Transakcję, jeżeli ma zaksięgowaną Wpłatę w Panelu. Do zlecenia Transakcji konieczne jest zalogowanie się Użytkownika do Panelu.

 34. Użytkownik może również zlecić Transakcję telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Serwisu, w trakcie którego zostanie zweryfikowana jego tożsamość.

 35. Użytkownik, który chce zlecić Transakcję telefonicznie w  trakcie kontaktu z infolinią Serwisu definiuje i akceptuje parametry Transakcji takie jak: rodzaj transakcji, kwota transakcji, kurs transakcji oraz wskazuje rachunek bankowy dla przelewu zwrotnego.

 36. Transakcja zlecona przez Użytkownika jest realizowana po kursie z momentu zlecenia Transakcji zaakceptowanym przez Użytkownika.

 37. Akceptacja kursu następuje po dwukrotnym zaakceptowaniu parametrów Transakcji.

 38. Kurs, który akceptuje Użytkownik uwzględnia rabaty, jakie przysługują danemu Użytkownikowi.

 39. Serwis informuje Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail o każdym etapie realizacji Transakcji.

 40. Wpłata w walucie PLN może zostać wymieniona przez Użytkownika w całości lub części, a niewymienione PLN są bezpłatnie odsyłane przez Serwis na rachunek Użytkownika,z którego dokonał Wpłaty lub ponownie zaksięgowane w Panelu na życzenie Użytkownika.

 41. Wpłaty w walucie innej niż PLN mogą być jedynie wymienione w całości, jednak na życzenie Użytkownika po kontakcie z Serwisem, Serwis może dokonać podziału Wpłaty z  pozycji administratora na dwie lub kilka odrębnych Wpłat.

 42. Realizacja Transakcji odbywa się w godzinach pracy Serwisu.

 43. Transakcji przyjętej do realizacji nie można wstrzymać ani anulować.

 44. Maksymalny czas realizacji Transakcji oraz koszty jej wykonania są uzależnione od tego, w jakim banku Użytkownik posiada rachunki bankowe, które biorą udział w Transakcji.

 45. Szczegółowe zestawienie czasów i kosztów realizacji Transakcji znajduje się na stronie Serwisu w dziale Pomoc lub Pytania. Ponadto Użytkownik przed zleceniem Transakcji otrzymuje informację o czasie realizacji Transakcji i  ewentualnych kosztach z nią związanych.

 46. Ilekroć jest mowa o transakcji realizowanej bezpłatnym przelewem, należy przez to rozumieć wysłanie przez Serwis przelewu na rachunek Użytkownika w opcji kosztowej SHA (koszty dzielone).

 47. Realizacja Transakcji zleconej w trakcie zamknięcia Serwisu następuje następnego dnia roboczego w pierwszej kolejności po otwarciu Serwisu.

 48. Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail od Serwisu z  informacją o zrealizowaniu Transakcji.

 49. Serwis po każdej zrealizowanej Transakcji wystawia Użytkownikowi dowód kupna- sprzedaży wartości dewizowych, który jest dostępny w formacie .pdf po zalogowaniu się do Panelu w  zakładce Historia Transakcji.

 50. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie dowodów kupna- sprzedaży wartości dewizowych w  formie, o której mowa w §6 pkt. 76 niniejszego Regulaminu.

 51. Użytkownik, który chce otrzymywać dowody kupna- sprzedaży wartości dewizowych drogą pocztową (listem poleconym), obowiązany jest wysłać oświadczenie na skrzynkę e-mail Serwisu lub przesłać takie oświadczenie na adres siedziby Serwisu, przy jednoczesnym wskazaniu w tym oświadczeniu adresu, na który Serwis ma wysyłać dowody kupna- sprzedaży wartości dewizowych.

 52. Wszelkie opłaty pocztowe związane z dostarczeniem rachunku drogą pocztową pokrywa Użytkownik.

  §7

  Stała Transakcja

 53. Użytkownik, który dokonuje cyklicznej wymiany walut comiesięcznie lub cotygodniowo może zdefiniować w swoim Panelu usługę Stała Transakcja.

 54. Możliwość zdefiniowania Stałej Transakcji wiąże się z  koniecznością akceptacji przez Użytkownika Zasad Stałej Transakcji.

 55. Użytkownik może zdefiniować Stałą Transakcję najpóźniej na tydzień przed dniem poprzedzającym termin realizacji pierwszej Stałej Transakcji.

 56. Przy definiowaniu Stałej Transakcji Użytkownik wskazuje:

  rodzaj transakcji

  walutę

  ilość waluty

  rachunek do przelewu zwrotnego

  tytuł przelewu (opcja fakultatywna)

  datę pierwszego wykonania

  częstotliwość wykonania.

  data ostatniego wykonania (opcja fakultatywna)

 57. Użytkownik określa również postępowanie w przypadku, gdy realizacja Stałej Transakcji przypada na dzień wolny od pracy; czy realizacja ma nastąpić dzień roboczy przed czy dzień roboczy po planowanym terminie.

 58. Użytkownik wskazuje, czy w przypadku niewystarczającej ilości środków na zrealizowanie Stałej Transakcji, Serwis ma dokonać wymiany dostępnych środków czy też nie dokonywać wymiany dostępnych środków i poinformować Użytkownika w  wiadomości e-mail o tym fakcie.

 59. Serwis w zależności od decyzji Użytkownika informuje go ze pomocą wiadomości e-mail o niewystarczającej ilości środków na zrealizowanie Stałej Transakcji na 3 dni przed datą jej realizacji lub na 24 godziny przed datą jej realizacji.

 60. W przypadku gdy Użytkownik nie dostarczy środków na realizację Stałej Transakcji, Stała Transakcja nie zostaje wykonana, o czym Serwis informuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 61. Stała Transakcja jest usługą bezterminową, chyba że Użytkownik przy jej definiowaniu wskaże datę jej wygaśnięcia.

 62. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Stałą Transakcję, którą zdefiniował.

  §8

  Obowiązki Serwisu wynikające z ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  i finansowaniu terroryzmu

 63. Serwis jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i  przestrzega jej postanowień.

 64. Użytkownik jest obowiązany do podania Serwisowi pełnych i  prawdziwych danych oraz ma obowiązek każdorazowej aktualizacji danych, gdy nastąpi ich zmiana.

 65. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za spełnienie obowiązku, o którym mowa w §8 ust. 91 niniejszego Regulaminu.

 66. W przypadku, gdy Serwis poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych zarejestrowanych przez Użytkownika, Serwis może żądać uzupełnienia lub poprawienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów, które potwierdzają prawdziwość tych danych. W skrajnych przypadkach Serwis może wstrzymać realizację Transakcji do momentu ustalenia autentycznych danych, w szczególności gdy zachodzą przesłanki do uznania Transakcji za Transakcję Podejrzaną zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 67. Serwis ma prawo do korygowania rozbieżności między danymi zarejestrowanymi a danymi z przelewu otrzymanego od Użytkownika.

 68. Niezależnie od obowiązków wskazanych w tym dziale, Użytkownik będący Osobą Eksponowaną Politycznie w celu zakończenia Rejestracji zobowiązany jest do przesłania pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 9e ust. 4 ustawy o  przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oświadczenie to można pobrać ze strony internetowej Serwisu w dziale Pomoc w  zakładce Transakcje Ponadprogowe.

 69. Świadczenie przez Serwis usług na rzecz Osoby Eksponowanej Politycznie może być uzależnione od wyrażenia przez Zarząd Serwisu uprzedniej zgody zgodnie z postanowieniami ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 70. W przypadku gdy przelew zwrotny ma zostać zrealizowany na rachunek bankowych nienależący do Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest do przekazania Serwisowi danych podmiotu, który jest właścicielem tego rachunku bankowego. Serwis ma prawo żądania od Użytkownika dodatkowych danych dotyczących tego podmiotu, jeżeli są one wymagane zgodnie z zapisami ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 71. Niezależnie od postanowień tego działu Serwis ma prawo do żądania od Użytkownika złożenia dodatkowych wyjaśnień, przekazania dodatkowych informacji oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów, które są wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi.

 72. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłącznej oceny przydatności materiałów, o których mowa w §8 pkt. 98 niniejszego Regulaminu.

 73. W przypadku gdy Użytkownik dokona Transakcji Ponadprogowej w  świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu, tzn. takiej, której równowartość przekracza 15 000 EUR po kursie NBP z danego dnia, Serwis obligatoryjnie przeprowadza procedurę weryfikacyjną mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, polegającą:

  a) w przypadku osoby fizycznej na przesłaniu danych z dowodu osobistego lub paszportu, jeżeli osoba ta nie posiada polskiego obywatelstwa. W przypadku dowodu osobistego są to: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz adres zameldowania, a w przypadku paszportu: numer paszportu, datę urodzenia i  obywatelstwo,

  b) w przypadku firmy na przesłaniu przez osobę upoważnioną do Zawierania Transakcji danych dowodu osobistego lub paszportu. W  przypadku dowodu osobistego są to: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz adres zameldowania a w przypadku paszportu: numer paszportu, datę urodzenia i obywatelstwo.

  §9

  Dane osobowe

 74. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z jego treścią. Przepisy niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom powszechnie obowiązującym.

 75. Administratorem danych osobowych jest Monero Emilia Biegańska Sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Rynek 6 o numerze NIP: 5581864034, REGON: 364222394 i KRS 0000613054.

 76. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z  postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 77. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Serwis to:

  a) konieczność realizacji zawartej pomiędzy Serwisem a  Użytkownikiem umowy,

  b) zgoda Użytkownika,

  c) wypełnienie ciążących na Serwisie obowiązków nakładanych przez powszechnie obowiązujące prawo.

 78. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczania ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 79. Serwis przetwarza następujące dane osobowe:

  a) imię, nazwisko,

  b) adres zamieszkania,

  c) adres korespondencyjny,

  d) adres email,

  e) adres IP,

  f) numer telefonu,

  g) numery kont bankowych,

  h) numer PESEL,

  i) seria i numer dowodu osobistego,

  j) zapisy rozmów telefonicznych.

 80. Dane osobowe Użytkowników, które zostały przez nich udostępnione są przetwarzane w celu:

  a) prawidłowej realizacji zawartej umowy,

  b) realizacji obowiązków, jakie nakładają na Serwis przepisy powszechnie obwiązującego prawa,

  c) uzyskania przez Użytkownika dostępu do naszej strony www oraz możliwości korzystania z usług, jakie oferuje Serwis za pośrednictwem strony internetowej,

  d) udzielania odpowiedzi na zapytania, zamówienia i zgłoszenia serwisowe,

  e) kontaktu i udzielania informacji dotyczące danych osobowych Użytkowników oraz usług, jakie świadczy Serwis,

  f) przekazywania informacji handlowej.

 81. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych w  rozumieniu art. 32 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw lub skorzystać z innych przysługujących mu praw.

 82. Serwis ma prawo udostępnienia danych Użytkowników tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; w każdym innym przypadku udostępnienie danych osobowych Użytkownika jest uzależnione od wyrażenia przez niego zgody na dokonanie takiej czynności.

 83. Rozmowy telefoniczne za pośrednictwem infolinii pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem mogą być nagrywane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej.

 84. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej, powinien on zakończyć połączenie telefoniczne.

 85. Jeżeli rozmowa telefoniczna została nagrana Serwis przechowuje ją przez okres co najmniej 30 dni.

  §10

  Bezpieczeństwo

 86. Serwis nigdy nie wysyła hasła dostępu do Konta na adres e-mail Użytkownika.

 87. Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła dostępu do swojego Konta, musi on skorzystać z opcji Zapomniałem hasła.

 88. Serwis nigdy nie wysyła do Użytkownika wiadomości e-mail z  prośbą o przesłanie loginu i hasła do Konta.

 89. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy Serwisem a  Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem połączenia SSL, szyfrowanego kluczem 256- bitowym.

 90. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku gdy Użytkownik ma zdeponowaną na Koncie Wpłatę, nie może on dokonywać żadnych zmian w obrębie zdefiniowanych rachunków bankowych, w tym nie może on również zarejestrować nowego rachunku bankowego.

  §11

  Postępowanie reklamacyjne

 91. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są świadczone niezgodnie z  jego postanowieniami.

 92. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: biuro@kantoria.com lub pisemnie na adres siedziby Serwisu.

 93. W przypadku reklamacji złożonej e-mailem Użytkownik powinien ją wysłać z adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie.

 94. Serwis ma na rozpatrzenie reklamacji 14 dni od jej otrzymania. Maksymalnie w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną reklamację.

  §12

  Postanowienie końcowe

 95. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Serwis powiadamia Użytkowników drogą e-mailową oraz na swojej stronie internetowej.

 96. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od wysłania Użytkowniki informacji, o której mowa w §12 pkt. 122.

 97. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Serwisowi. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu.

 98. W przypadku gdy Użytkownik nie zgłosi Serwisowi, że nie akceptuje zmian Regulaminu, przyjmuje się, że wyraził on zgodę na wprowadzone zmiany.

 99. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Serwisem związane z  korzystaniem z usług Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego w  oparciu o przepisy prawa polskiego.

 100. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 101. W sprawach dotyczących danych osobowych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 102. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od dnia wysłania informacji Użytkownikom o jego wprowadzeniu.Nasza misja to
wymiana
waluty

 • bezpieczna
  bo bezgotówka
 • tania
  po dobrym kursie
 • wygodna
  przez internet

Kursy walut Kantoria.com

WalutaKupnoSprzedaż
EUR wzrost 4.5755 4.6315
USD wzrost 3.8949 3.9509
CHF wzrost 4.2098 4.2556
GBP spadek 5.3302 5.3952
NOK wzrost 0.4420 0.4603
SEK bez zmian 0.4435 0.4617
DKK wzrost 0.6102 0.6291
CZK spadek 0.1714 0.1898
RUB spadek 0.0525 0.0545
TRY spadek 0.4480 0.4618
HUF spadek 0.0130 0.0131
BGN wzrost 2.3400 2.3610
AUD spadek 2.8386 2.8656
NZD spadek 2.7433 2.7693
CAD spadek 3.0600 3.0870
JPY wzrost 0.0357 0.0359

Aktualizacja za 60s.

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 663 900 663